Reducera Time To Market

Det blir allt viktigare att korta ner tiden från idé till lansering. För att öka hastigheten är det centralt att kunna bryta upp arbetet i mindre delar och hålla fokus på genomströmningen.

Syfte

Marknaden förändras ständigt och kunders uppfattning av deras behov är en rörlig måltavla. Långa ledtider från produktidé till lansering gör det svårt att leverera i enlighet med dessa ändringar. Krångliga arbetssätt som kräver överlämningar mellan olika team eller till och med över organisationsgränser gör alla produktförändringar onödigt svårplanerade med lidande flexibilitet som följd. Risken är uppenbar att konkurrensfördelar går förlorade eller att viktiga kunder blir besvikna.

Kortare ”Time To Market” ger många fördelar, t ex minskad risk för olönsamma investeringar, bättre förståelse för kundernas behov och förmåga att underhålla en levande produkt- eller tjänsteportfölj.

Åtgärdsområden

Det finns ingen enda parameter att skruva på för att minska ledtiderna och öka flexibiliteten. Arbetssättet behöver ordnas så att förutsättningar kan ändras utan att tydligheten i pågående arbete förloras.

Addalot vet hur man bedriver förändringar i organisation och arbetssätt. Vi har lång erfarenhet av att skapa bestående förändringar som stödjer affärsmålen.

Här är några områden som bör beaktas.

Iterativ utveckling   Arbeta iterativt och se till att produkten hela tiden har en releasebar kvalité. Ha regelbundna och tydliga tillfällen då funktionaliteten utvärderas och planer förändras. Då bibehålls tydligheten i det dagliga arbetet och möjligheten till förändringar. Addalot har lång erfarenhet av att justera arbetssätt både i teamet och i kringliggande organisationsdelar så att en stadig "puls" i utvecklingsarbetet uppnås.

Lean software development   Lean erbjuder flera verktyg för att hitta och åtgärda flaskhalsar och felkällor i utvecklingsprocessen. Addalot kan hantera hela förändringsarbetet och hjälpa till med att få önskad effekt på plats.

Agile software development   Agile, eller lättrörlig, utveckling lär oss hur team arbetar för att hantera flexibilitet i krav utan att störa det dagliga arbetet. Oavsett om man väljer att införa någon av de vanligaste agila processerna som Scrum, FDD och XP, eller att iterativt förändra de egna processerna till att bli mer lättrörliga så kan Addalot hjälpa till i förändringsarbetet.

 

Exempel på uppdrag

Förutsättning för tillverkaren av systemplattformar var att de behövde minska projekttiden för nya produktgenerationer från 18 till 12 månader. Många försök att reducera ledtid av olika arbetsmoment hade gjorts men dessa gav inte större påverkan för den totala projekttiden.  Addalot satte upp ett samlat förbättringsprogram där åtgärder inom olika discipliner och olika organisationsdelar samordnades och prioriterades utifrån det samlade förbättringsmålet. Antalet samtidiga åtgärder begränsades och fokus sattes på avsluta åtgärder och mäta faktiska effekter och beroenden.  Resultatet efter 12 månader var att målet var nått och många fler möjligheter till ledtidsförkortning och effektivisering hade identifierats och planlagts.

Vårt tillvägagångssätt

Att minska tiden till lansering handlar mycket om att ta bort flaskhalsar i produktionen, reducera risker och att hela tiden ha produktionsnära kvalité på alla ingående leverabler. Vi etablerar eller stärker er förmåga att kontinuerligt förbättra ert arbetssätt. Tillsammans med er väljer vi rätt kombination av åtgärder som att introducera eller stärka agila metoder, kalibrera iterationstider, introducera Lean SW Development eller någon mer formell metod som Six Sigma.