När det inte räcker med magkänslan

Många företag ser ett stort mervärde i ökad insyn av programvara utifrån ett kvalitetsperspektiv. En djupare kunskap om produktens framtidssäkerhet och livscykelkostnader stärker dessutom företagets anseende ytterligare hos många kunder.

Ofta sägs det att varje bransch har sina unika behov och det stämmer säkert. Ett önskemål  som går igen över samtliga branscher är förmågan att bättre förstå riskerna med den programvara som används. Vi talar då om den programvara som bedöms som mest affärskritisk för företaget.    Detta har varit en av drivkrafterna bakom tillkomsten av SQALE, en metod som DNV utvecklat för att hjälpa företag att bättre kunna bedöma livscykelkostnader i programvara. Metoden kommer till sin rätt i många sammanhang; när applikationsprogram evolverar genom sammansmältning av olika program (företagsfusioner); underleverantörsutvärderingar, etc. Läs gärna vidare på: SQALE.

Några typiska kundfall   Hos en av Europas ledande fordonstillverkare hjälpte DNV till att genomlysa 4,5 miljoner rader C++ kod för att utvärdera en av företagets underleverantörer. Det ledde bland annat till att fordonstillverkaren utvecklade en egen kvalitetsstandard för programmering som alla underleverantörer måste följa. Det återbetalade sig bland annat genom en lägre felfrekvens och färre missförstånd.

Ett företag inom industrisektorn såg värdet i att automatiskt kunna validera nyutvecklade applikationsprogram (C++, Java och C#) mot en kvalitetsmodell, som en del i deras utvecklingsprocess. I samband med den genomlysning som gjordes av DNV upptäcktes stora mängder kod som duplicerats med onödiga underhållskostnader som följd.

Från att traditionellt sett ha legat i framkanten med sin hårdvara, en telefonväxel ska hålla i decennier, har telekombranschen kommit att bli en av de tunga utvecklarna av programvara. Flera hundra miljontals rader kod förväntas hålla samma tillförlitlighet som hårdvarusläktingarna. På en av världens större telekomtillverkare utvärderades olika sajter med avseende på produktkvalitet och processmognad. Däribland analyserade DNV närmare 5 miljoner rader C++ kod som renderade i förslag på olika förbättringsåtgärder.

Ett ofta återkommande tema är att man av tidsbrist underlåter att dokumentera koden tillräckligt bra för att exempelvis kunna lägga ut underhållet av koden eller del av koden på extern part. Resultatet blir det rakt motsatta än vad man tänkt sig det vill säga sänka kostnaderna genom att lägga ut arbetet, ofta i låglöneländer.    Sammantaget ger den här genomlysningen därför underlag för att fatta rätt beslut som i många fall leder till viktiga och inte minst rätt besparingar för företaget.

Datum: 03 December 2009